Mentalistas de referencia

Acheron Delacroix

Acheron Delacroix

Adolfo Masyebra

Adolfo Masyebra

Anthony Blake

Anthony Blake

David Armentano

David Armentano

Derren Brown

Derren Brown

Fernando Figueras

Fernando Figueras

Fito Crawford

Fito Crawford

Javier Botía

Javier Botía

Javier Luxor

Javier Luxor

Jorge Luengo

Jorge Luengo

Juanma González

Juanma González

Larry

Psiquelady

Maga Psiquelady

Manolo Talman

Manolo Talman

Pablo Raijenstein

Pablo Raijenstein

Profesor Rochy

Profesor Rochy

Tony Montana

Tony Montana

Vicente Lucca

Vicente Lucca

Víctor Luque

Víctor Luque